Политика на конфиденциалност

Конфиденциалност. Защита на личните данни.


Ферма Гората е администратор на лични данни и осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива (GDPR). Обработването на Вашите лични данни е свързано с нуждите за изпълнение на конкретните услуги, договорите и дейностите с оглед на легитимния интерес на администратора. Ферма Гората прилага технически и организационни средства, с които гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством заявки за поръчки и регистрация в стайта. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Предоставяне на лични данни за обработка от трето лице е възможно в случаите, когато тези данни са нужни за изпълнение на дадена услуга, която Ви предлагаме, като например доставка на пратка чрез куриерска фирма. Ферма Гората може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и при Ваше съгласие да обработи данните Ви за целите на директния маркетинг и услугата „Абонамент за информационен бюлетин”. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че се е запознал с нашите „Политика за защита на личните данни“ и „Политика за Бисквитки“ и се е информирал за всички аспекти от тях. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да оттегли съгласието си за услугата „Абонамент за информационен бюлетин”.


Ограничаване на отговорността


Ферма Гората прави всичко възможно за да поддържа на сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Ферма Гората не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Ферма Гората не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящия сайт съдържа препратки.

Shopping Cart